Равни възможности

КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2016/C 202/01)

детайли:&nbsp;<a href=“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&amp;from=RO“ target=“_blank“ rel=“noopener“>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&amp;from=RO</a>

Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите.

детайли:&nbsp;<a href=“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10823&amp;from=EN&amp;isLegissum=true“ target=“_blank“ rel=“noopener“>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10823&amp;from=EN&amp;isLegissum=true</a>

Директива 2010/41/ЕС за прилагане на принципа на равно третиране на самостоятелно заетите мъже и жени

Директивата привежда в действие принципа на равно третиране на самостоятелно заетите мъже и жени.

детайли:&nbsp;<a href=“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0035&amp;from=RO&amp;isLegissum=true“ target=“_blank“ rel=“noopener“>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0035&amp;from=RO&amp;isLegissum=true</a>

ДИРЕКТИВА 2010/18/ЕС НА СЪВЕТА от 8 март 2010 година а прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО

детайли:&nbsp;<a href=“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&amp;from=RO“>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&amp;from=RO</a>

ДИРЕКТИВА 2006/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)

Целта на настоящата директива е да се осигури прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на жените и мъжете в областта на заетостта и професиите.

детайли:&nbsp;<a href=“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&amp;from=RO“>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&amp;from=RO</a>

ДИРЕКТИВА 2010/41/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета

детайли:&nbsp;<a href=“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0041&amp;from=RO“>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0041&amp;from=RO</a>

ДИРЕКТИВА 2010/41/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета

детайли:&nbsp;<a href=“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0041&amp;from=RO“ target=“_blank“ rel=“noopener“>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0041&amp;from=RO</a>