Oportunitati Egale

Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii europene si Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Strategia Uniunii Europene pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015

Această strategie este rezultatul Foii de parcurs 2006-2010 pentru egalitatea între femei şi bărbaţi. Aceasta reia priorităţile definite în carta femeilor, constituie programul de lucru al Comisiei şi descrie acţiunile-cheie prevăzute între 2010 şi 2015.

Această strategie constituie deopotrivă o bază pentru cooperarea între Comisie, celelalte instituţii europene, statele membre şi celelalte părţi interesate, în cadrul Pactului european pentru egalitatea între femei şi bărbaţi.

Detalii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0037&from=RO

Directiva 2000/78/EC privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă

Prezenta directivă instituie un cadru general pentru garantarea egalității de tratament a persoanelor din Uniunea Europeană (UE) la locul de muncă, indiferent de apartenența religioasă sau de convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Detalii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10823&from=RO&isLegissum=true

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului

Directiva pune în aplicare principiul egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă.

Detalii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0035&from=RO&isLegissum=true

Directiva 2010/18/UE privind de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat între BUSINESS EUROPE, UEAPM, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE

Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)

Prezenta directivă își propune să garanteze punerea în aplicare a principiului șanselor egale și al egalității de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de muncă

Detalii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=RO

Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii

Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii